Consultancy Bank

This is an online database and automatic registration system. After login and entering the Members Only Area (MOA) you can access our Consultancy Bank experts or become one of them by filling in the short online CV form.

 The Consultancy Bank is aimed at providing support for Bulgarian and Romanian NGOs and their networks in the fields of:

- Participation in the European Civil Society processes;

- Improvement of institutional capacity of soacial NGOs and their networks;

- Design of new service provision methods for vulnerable groups (in the context of network co-operation);

- Enabling direct contact between experts and organisations.

Name  MOA E-mail  Nationality  Expertise  Short Summary of the Expert 
Milkov Georgi gmilkoff@yahoo.com Bulgaria Project Design Project Management A challenging position in ...
Gospodinova Evelina egospodinova@osf.bg Bulgaria Project Design Project Management coordinator of the ...
Yordanov Ilko i.jordanov@osf.bg Bulgaria Project Design Project Management coordinator of Diversity ...
Попов Емил emil@samaritans.bg Bulgaria Social Policy and Social Work Да ...
Господинов Господин gospodin@samaritans.bg Bulgaria Social Policy and Social Work Набиране, ...
Петрова Добромира dobromira@samaritans.bg Bulgaria Social Policy and Social Work Набиране, ...
Иванова Станислава stanislava@samaritans.bg Bulgaria Social Policy and Social Work Наблюдава, ...
Текелиева-Вълканова Люба luba@samaritans.bg Bulgaria Social Policy and Social Work Осъществяване ...
Димитров Иван ivan@samaritans.bg Bulgaria Social Policy and Social Work Подбор, ...
Иванов Нейко k6@samaritans.bg Bulgaria Social Policy and Social Work Пряка мобилна ...
Недялкова Венета veni@samaritans.bg Bulgaria Social Policy and Social Work Работа по ...
Иванов Борислав borislav@samaritans.bg Bulgaria Social Policy and Social Work Ръководител ...
Станкова Жулиета julieta@samaritans.bg Bulgaria Social Policy and Social Work Организира планирането и координира изпълнението дейността на сектора по предоставяне на услуги за деца.
Осъществяване на социална групова работа с клиенти – участие вобучения и групи за самопомощ на близки и роднини, в чиито семейства са настанени деца; мотивационно обучение и група за самопомощ на младежите, напускащи специализираните институции за деца;
групи за деца с отклонено поведение.', 'WIDTH', 100, 'DELAY', 10);" onmouseout="return nd();"> Социален ...
Дянкова Цветелина zmb_sz@samaritans.bg Bulgaria Social Policy and Social Work - ръководи процеса на педоставяне на услуги на бременни жени и майки с деца /провежда ежеседмични работни срещи;проучва влиянието на различни фактори,влияещи върху качеството на предоставяните услуги и своевременно предприемане на мерки при възникване на затруднения в работния процес; участва в организирането и провеждането на вътрешни обучения на персонала и клиентите; координира и участва в провеждането на социално-консултативната работа с клиентите; участва в оргонизиране и провеждане на курсове за бременни жени; следи за спазването на ПВР от служители и настанени клиенти; вменява имуществена отговорност за сградния фонд и за нанесени щети/
- участва в мониторинга, анализът и оценката на предоставяните услуги
- поддържа регулярна отчетност
- поддържа и развива партньорство с други институции
', 'WIDTH', 100, 'DELAY', 10);" onmouseout="return nd();"> Социален ...
Степанчева Пламена plamena@samaritans.bg Bulgaria Social Policy and Social Work осъществяване на социална групова работа с клиенти; водене на документация за индивидуалната, груповата и общностната социална работа; уведомяване на компетентните органи; поддържане на регулярна отчетност;
', 'WIDTH', 100, 'DELAY', 10);" onmouseout="return nd();"> Социален ...
Лазарова Камелия kamelia@samaritans.bg Bulgaria Social Policy and Social Work Социален ...
Стойкова Мария maria@samaritans.bg Bulgaria Social Policy and Social Work Работа по случаи - семейно консултиране, информиране, придружаване, посредничество. Осъществяване на социална групова работа с клиенти.', 'WIDTH', 100, 'DELAY', 10);" onmouseout="return nd();"> Социален ...
Карачева Иванка Ivanka@samaritans.bg Bulgaria Social Policy and Social Work Социален ...
Рашева Венета veneta@samaritans.bg Bulgaria Social Policy and Social Work Социален ...
Христова Янка yanka@samaritans.bg Bulgaria Social Policy and Social Work набиране, ...

Pages: 1 2 

 
Login to access consultancy bank, personnel exchange and forum
Training
Learn more about our latest training program
Training
Consultancy Bank
Meant to help non profit civil society organizations
Consultancy Bank
Personnel Exchange
Register now so you can track all personnel exchange adds
Personnel Exchange
Bulgaria
Open Society Institute- Sofia
Sofia 1000, Solunska 56
www.osf.bg
Fax +3592 951 6348
E-mail: info@osf.org
The content of this site is a sole responsibility of “Open Society Institute - Sofia” and can in no way be taken to reflect the views of the European Union